Skip to content The Open University

Ffurflen Mynegi Diddordeb Cyflogwr

Diolch am ddangos diddordeb yn y rhaglen GROW.

Diolch am ddangos diddordeb mewn cynnig cyfle i un o raddedigion y Brifysgol Agored yng Nghymru fel rhan o’r prosiect GROW.

Ariennir y rhaglen GROW gan Lywodraeth Cymru, trwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) ac mae'n cefnogi unigolion a raddiodd yn ystod y pandemig, i gael profiad gwaith i helpu'r trawsnewidiad i gyflogaeth mewn amgylchedd gwaith mwy cystadleuol.

Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr i drefnu lleoliadau gwaith gyda thâl (wedi’i ariannu) i raddedigion. Mae graddedigion y Brifysgol Agored yng Nghymru yn amrywiol ac unigryw ac yn cynnig sgiliau a phrofiad gwerthfawr. Oherwydd eu bod yn aml yn cydbwyso eu hastudiaethau ag ymrwymiadau eraill gan gynnwys gwaith, maent yn aml wedi datblygu sgiliau rheoli amser, hyblygrwydd ac ymrwymiad.

Rydym yn awyddus i gynnig ystod eang o leoliadau profiad gwaith i’n graddedigion, rhai rhithwir ac yn y gweithle. Rydym hefyd yn croesawu cyfleoedd sy’n hyblyg o ran oriau gwaith a hyd y lleoliad. Fel cyflogwr mae hyn hefyd yn eich galluogi i gael mwy o hyblygrwydd wrth gymhwyso'r lleoliadau gwaith hyn i'ch gofynion busnes.

Llenwch y ffurflen er mwyn i ni asesu addasrwydd eich sefydliad i gymryd rhan.

A yw eich sefydliad yn:
Y Sector Preifat
Y Sector Cyhoeddus
Y Trydydd Sector

A yw eich sefydliad yn fenter gymdeithasol?
Ydy
Nac ydy

Sut allai un o raddedigion y Brifysgol Agored yng Nghymru fod o fudd i’ch sefydliad? Pa weithgareddau ydych yn rhagweld y bydd y myfyriwr graddedig yn eu cyflawni neu pa rôl ydych yn rhagweld y bydd ganddi hi/ganddo ef?

Gallaf gadarnhau bod y sefydliad wedi’i gofrestru ac wedi’i leoli yn y DU
Gallaf
Na

A oes gan eich sefydliad bolisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y gallai GROW ei weld yn nes ymlaen?
Oes
Na

Sut clywsoch chi am y prosiect GROW?
Sut clywsoch chi am y prosiect GROW?
Cyswllt gan brosiect GROW
Cyswllt arall gan y Brifysgol Agored yng Nghymru
Gwefan
Y cyfryngau cymdeithasol
Argymhelliad personol gan rywun
Arall